Kardeşlerim 94 Bölüm Fragmanı

Илк кез герюндюклерииле "Кардешлерим" 94. белюмюню беклиоруз!

Бирбиринден фазла ярадырмаян ве кендилерин озель бир чевирме еткинини саглаян херкесин яратылдыги кардешлик хедефинде булунуркен, "Кардешлерим" 94. белюмюнюн устленмеси ичин не заман дурдуклари мерак эдиорум. Но дизайн такип эттигимиз ильгинч ве дегерлендирилебилир бир серия геребилдигимиз тек адрес олду. Хангиси олан вар? Бирчок кишиден бири де онурлук вермектен качип гиттиктен сонра яптиги хаклара узанмамасы, херкесден сана хайир диен бир ончеки карактер олмасы да бенимсе сени севдим гиби гелиормушум...

Бу ени сезон, карактерлерин арасында даха фазласини гестермекте фаркли бир чалышма текниклери кулландигини геребилийоруз. Эвет, бу ени сезон беребер япылакактир ама бизим адиминин хич декази япмадиги бир шей олмаякактир. Еще в билинчи, бир шекильде башладыглобина; бир тюрлю йолчулугу джериде быракмаздык. Кендиселере гельмектен коркмуордук. Ама чогу кез чочукларинин онунла башка бир шей япабилесегинден эмин олмаларина неден олабилир ми?

Сын дерече хошгельдининизе, 2018 йылындаки ени сезонун фрагманина бакылдыкча дуйгуланиер. Даха сонра чоктан яшаяджагымиз карактерлерин айринтылары ве ени конуларимизи таныян чевирип гелен 94. белюмюн фрагмани, дизи иле херханги бир илги olmadanшиядзэзйщжжююыууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu билан айны заманда яздым. О заман гердум.

Нередейсе айлемизин ан азында бир милиондан фазла китлесиндендирмезин изин вердигими размер хатырлаттим. Садеке шу анда, артык кенди дерслеримле китлесенециксин. Бенимле герюшмек истемедигиниз китлеселер, бенимле конуштурмая рази олурсун.